Obecné podmínky zpracování osobních údajů dle GDPR

Základní informace

Tyto Obecné podmínky zpracování osobních údajů dle GDPR (dále jen „Obecné podmínky“) vydané společností MiKL TRADE s.r.o., se sídlem Modletická 1390/1, Chodov, 149 00 Praha, IČ 24260568 (dále jen „MiKL TRADE“) informují zákazníky a obchodní partnery o tom, jaké osobní údaje společnost MiKL TRADE zpracovává o fyzických osobách získaných při prodeji zboží na e-shopu, při návštěvách internetových stránek provozovaných společností a kontaktech s potenciálními zákazníky, za jakým účelem a jak po jakou dobu tyto osobní údaje MiKL TRADE zpracovává, jakým třetím osobám a z jakého důvodu je předává.

Obecné podmínky jsou účinné od 25.5.2018 a jsou vydány v souladu s nařízením (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů („nařízení“ nebo „GDPR“) za účelem zajištění informační povinnosti MiKL TRADE jako správce dle čl. 13 GDPR. 

I. Shromažďování osobních údajů

Osobním údajem je jakákoli informace, která se vztahuje k fyzické osobě, kterou je společnost MiKL TRADE schopná identifikovat. V souvislosti s prodejem zboží a poskytováním služeb společnost MiKL TRADE může shromažďovat a zpracovávat níže uvedené kategorie osobních údajů. Pro některé účely je možné zpracovávat údaje přímo na základě smlouvy, oprávněného zájmu společnosti MiKL TRADE nebo na základě zákona, a to bez souhlasu subjektu údajů, pro jiné pouze na základě souhlasu.

1. Základní osobní identifikační údaje

Tyto údaje jsou nutné pro uzavření a plnění smlouvy. Jedná se zejména o akademický titul, jméno a příjmení, datum narození, popř. IČ, DIČ, adresu trvalého pobytu, kontaktní adresu, adresu sídla nebo místa podnikání, fakturační adresu, telefonní číslo, e-mailovou adresu, popř. adresu na sociální síti, čísla předložených identifikačních dokladů a popř. jejich kopie (údaje, které nejsou potřebné pro poskytování služby, jsou na kopiích dokladů začerněny). V některých případech jsou shromažďovány identifikační údaje zástupce zákazníka nebo kontaktní osoby, kterou zákazník určí.

V případě smluv na jednorázový prodej zboží je rozsah omezen na základní identifikační údaje. Dále jsou zpracovávány údaje o zakoupeném zboží, jejich objemu a segmentu.

 2. Technické údaje

MiKL TRADE shromažďujeme informace, které z technických důvodů automaticky předává prohlížeč zákazníka. Jedná se o tyto údaje - typ/verzi prohlížeče, používaný operační systém, URL předchozí navštívené stránky, jméno hlavního počítače (IP adresa), časový údaj.

Při ukládání jsou tyto údaje anonymizovány a nejsou ani propojovány s údaji z jiných zdrojů. IP adresa zákazníka je brzy po ukončení návštěvy našich stránek vymazána.

V rámci funkce vyhledávání obchodu jsou webové stránce MiKL TRADE předávána geografická data v podobě zeměpisné šířky a délky, pokud je mobilní přístroj zákazníka vybaven lokalizační funkcí. Před aktivací lokalizační funkce bude zákazník formou bezpečnostní hlášky požádáni o souhlas. Data jsou využívána výhradně pro určení stanoviště zákazníka, nejsou ukládána.

3. Údaje z komunikace se zákazníkem

Tyto údaje vznikají při komunikaci související s poskytováním zboží společností MiKL TRADE zákazníkovi. Jedná se o zápisy osobní komunikace se zákazníkem na prodejnách nebo jiném přímém kontaktu se zákazníkem, písemnou a elektronickou komunikaci se zákazníkem.

4. Údaje zpracované na základě souhlasu zákazníka

Zpracování těchto údajů umožňuje společnosti MiKL TRADE zlepšovat služby. Tyto údaje jsou zpracovány jen v případě udělení souhlasu a mohou být zpracovány po dobu platnosti tohoto souhlasu k marketingovým účelům:

 • zlepšení kvality služeb společnosti MiKL TRADE

 • zobrazování pouze reklam

 • zasílání obchodních sdělení včetně nabídky produktů a služeb třetích stran (odhlášení z přijímání obchodních sdělení je možno provést v nastavení služby, pro kterou se uživatel k odběru takovýchto sdělení zaregistroval, popřípadě emailem: info@voelklshop.cz ) a obsahových newsletterů.

S uvedeným využitím je zákazník oprávněn kdykoli vyjádřit nesouhlas prostřednictvím krátkého písemného sdělení, které zašle na e-mailovou adresu: info@voelklshop.cz. 

II. Zpracovávání osobních údajů

1. Údaje zpracované bez souhlasu zákazníka

MiKL TRADE provádí zpracování osobních údajů z důvodu plnění smluv, plnění zákonných povinností a z důvodu oprávněných zájmů. Poskytnutí osobních údajů nutných pro plnění smlouvy, plnění zákonných povinností a ochranu oprávněných zájmů je povinné. Bez poskytnutí osobních údajů k těmto účelům by nebylo možné služby poskytovat. Zpracování z důvodu plnění smlouvy a plnění zákonných povinností nelze odmítnout. MiKL TRADE zpracovává osobní údaje ručně i automatizovaně.

2. Doba zpracování údajů

Osobní údaje pro tyto činnosti jsou zpracovány v rozsahu nutném pro naplnění těchto činností a po dobu nutnou k jejich dosažení nebo po dobu přímo stanovenou právními předpisy. Poté jsou osobní údaje vymazány či anonymizovány. Osobní údaje jsou pro uvedené účely uchovávány po dobu 5 let ode dne ukončení poslední smlouvy se společností MiKL TRADE.

V případě zakoupení zboží je společnost MiKL TRADE oprávněna zpracovávat základní osobní, identifikační a kontaktní údaje zákazníka, údaje o zboží a údaje z komunikace mezi zákazníkem a MiKL TRADE po dobu 5 let ode dne uplynutí záruční doby na zboží.

V případě jednání mezi společností MiKL TRADE a novým zákazníkem o uzavření smlouvy, které nebylo ukončeno uzavřením smlouvy, je společnost MiKL TRADE oprávněna zpracovávat poskytnuté osobní údaje po dobu 3 měsíců od příslušného jednání.

Faktury vystavené společností MiKL TRADE jsou v souladu s § 35 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty archivována po dobu 10 let od jejich vystavení. Z důvodu nutnosti doložit právní důvod pro vystavení faktur jsou po dobu 10 let ode dne ukončení smlouvy archivovány i zákaznické smlouvy.

U dlužníků si společnost MiKL TRADE ponechává osobní údaje související s dluhem ještě po dobu 10 let poté, co bylo pravomocně ukončeno jakékoli soudní či správní řízení vedeném se zákazníkem.

3. Zpracování bankovních údajů v souvislosti s platbou a odstoupením od kupní smlouvy

MiKL TRADE umožňuje platbu na dobírku nebo bankovním převodem. Oba způsoby platby jsou komplexně chráněny bezpečnostními standardy. V případě odstoupení od kupní smlouvy na zboží bude společnost MiKL TRADE zpracovávat údaje zákazníka o jeho bankovním spojení. Tyto poskytnuté osobní údaje bude MiKL TRADE zpracovávat pouze v nezbytném (poskytnutém) rozsahu a jen po dobu nutnou pro provedení příslušné peněžní transakce a současně k prokázání skutečnosti, že uhrazená kupní cena byla zákazníkovi vrácena na bankovní účet uvedený zákazníkem (tj. za účelem ochrany práv a právem chráněných zájmů MiKL TRADE), max. však 90 dnů. Poskytnutí těchto osobních údajů je nezbytným předpokladem pro vrácení uhrazené kupní ceny zákazníkovi bezhotovostním převodem, a jedná se tak o zpracování bez souhlasu zákazníka.

Zpracování poskytnutých údajů zákazníků o bankovním spojení bude společnost MiKL TRADE provádět sama anebo za tímto účelem pověří, v souladu se platnými a účinnými právními předpisy, jinou třetí osobu, s tím, že zpracování musí být prováděno v České republice.

4. Zpracování osobních údajů v souvislostí s vyřizováním reklamací, popř. jiných podnětů

Prostřednictvím emailu info@voelklshop.cz může být zákazníkem uplatněna reklamace výrobku. MiKL TRADE bude zpracovávat osobní údaje za účelem vyřízení takové reklamace, a to z důvodu plnění svých smluvních a zákonných povinností. Jedná se o zpracování osobních údajů, které nevyžaduje souhlas zákazníka. V souvislosti s vyřizováním reklamací zpracovává MiKL TRADE osobní údaje dále také pro účely ochrany svých práv a právem chráněných zájmů pro případ možného vzniku sporu z reklamace.

Prostřednictvím emailu info@voelklshop.cz se mohou zákazníci a další osoby obracet na MiKL TRADE se svými dotazy. Pro zodpovězení dotazů bude MiKL TRADE zpracovávat osobní údaje poskytnuté osobou, která dotaz vznesla. Takto poskytnuté osobní údaje bude MiKL TRADE zpracovávat pouze v nezbytném (poskytnutém) rozsahu a jen do doby vyřízení dotazu či požadavku, nevznikne-li potřeba zpracovávat osobní údaje pro jiný účel (například pro ochranu práv a právem chráněných zájmů společnosti MiKL TRADE). Tyto osobní údaje jsou poskytovány zákazníkem dobrovolně, jelikož bez jejich znalosti by MiKL TRADE nebyl schopen dotaz vyřídit, souhlas zákazníka proto není požadován.

Zpracování poskytnutých osobních údajů bude provádět společnost MiKL TRADE sama. Bude-li to potřebné je oprávněna předat zpracovávané osobní údaje svým dodavatelům a výrobcům ke zpracování a vyřízení dotazu či reklamace. Konkrétní dodavatel či výrobce, kterému může MiKL TRADE takto osobní údaje předat, se odvíjí vždy od výrobku, který je reklamován, příp. jehož se dotaz týká, jakož i od místa jeho zakoupení.

5. Zpracování osobních údajů v případě vzniku škody

V souvislosti s prodejem výrobků nebo poskytování služeb může vzniknout zákazníkům MiKL TRADE určitá škoda (např. škoda způsobená vadným výrobkem). V takové souvislosti dochází ke zpracování osobních údajů zákazníků a dalších se škodní událostí spojených osob (např. svědků apod.), a to v rozsahu identifikačních a kontaktních osobních údajů, údajů o způsobené škodě a dalších nezbytných souvisejících údajů. Účelem zpracování osobních údajů je v tomto případě vyřešení škodní události a ochrana práv a právem chráněných zájmů MiKL TRADE pro případ možného vzniku sporu z takovéto škodní události. Od toho se odvíjí též doba zpracování osobních údajů pro tyto účely, která odpovídá době, po kterou MiKL TRADE může v této souvislosti osobní údaje potřebovat a kdy hrozí možnost vzniku sporu ohledně vzniklé škody, tj. 10 let ode dne vzniku škodní události. Za účelem vyřešení škodní události je MiKL TRADE oprávněna zpracovávané osobní údaje předat svým dodavatelům či výrobcům.

6. Zpracovávání údajů se souhlasem zákazníka pro obchodní účely

Se souhlasem pro obchodní účely se zpracovávají osobní údaje zákazníka za účelem vytvoření vhodné nabídky produktů a služeb a v souvislosti s oslovením zákazníka, buď telefonicky, písemně (včetně příloh k účtu/ faktuře), prostřednictvím internetové reklamy a formou elektronické komunikace prostřednictvím kontaktních údajů nebo čísel služby. Za tímto účelem si MiKL TRADE vytváří o zákaznících, kteří souhlas udělí, typové profily chování při využívání produktů a služeb společnosti MiKL TRADE a uchovává anonymizované analýzy chování. Veškeré tyto činnosti jsou nezbytně nutné pro oslovení zákazníků s vhodnými marketingovými nabídkami.

Poskytnutí souhlasu k obchodním účelům je dobrovolné a zákazník jej může kdykoli odvolat. Tento souhlas zůstává v platnosti po dobu využívání produktů a služeb MiKL TRADE a následující 5 (10) let poté nebo do doby, dokud jej zákazník neodvolá. Pokud zákazník svůj souhlas odvolá, není tím dotčeno zpracování jeho osobních údajů pro jiné účely a na základě jiných právních titulů.

Pro obchodní účely mohou být na základě souhlasu zpracovány údaje, k jejich zpracování udělil zákazník souhlas, a to po dobu, po kterou je MiKL TRADE oprávněna tyto údaje evidovat pro účely poskytování služeb, pokud zákazník souhlas dříve neodvolá.

III. Sdělení osobních údajů třetím osobám

Pokud je to v souvislosti s realizací objednávky, dodáním a doručením zboží nebo propagací nabídky produktů a služeb nutné, poskytuje MiKL TRADE osobní údaje zákazníka partnerským společnostem za účelem péče o zákazníky, dodání a doručení zboží prostřednictvím třetích osob zajišťující přepravu zásilek a plnění smluvních ujednání, dále také za účelem výroby a zasílání reklamních materiálů. S těmito třetími osobami jsou uzavřeny smlouvy, jejichž součástí je závazek zacházet s osobními údaji v souladu se zákonnými ustanoveními a zpracovávat je výhradně dle pokynů MiKL TRADE. Součástí smluv je zákaz předávat osobní údaje zákazníků MiKL TRADE dalším osobám.

 

Dále osobní údaje MiKL TRADE předává zejména advokátům, auditorům, správě IT systémů, franchizovým partnerům. Každý takový subjekt, kterému jsou osobní údaje předávány, je prověřován a s každým je uzavřena smlouva o zpracování osobních údajů.

Všichni zpracovatelé právnickými osobami se sídlem v České republice nebo se sídlem na území státu Evropské unie.

 

IV. Technické zabezpečení osobních údajů

1. Google Analytics a Google Adwords

K analýze webových stránek pomocí cookie souborů používá MiKL TRADE službu Google Analytics , vyvinutou a provozovanou společností Google Inc., se sídlem Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“).

Analýza pomocí služby Google Analytics probíhá tak, že informace o užívání webové stránky vytvořené prostřednictvím shromážděných cookie souborů jsou přeneseny na server Google v USA a tam podrobeny příslušné analýze. V důsledku anonymizace IP-adres, která je na webových stránkách nastavena, dochází před přenosem dat na server Google v USA ze strany Google ke zkrácení IP-adresy, a to v některém z členských států EU či Evropského hospodářského prostoru.

Sběru cookie souborů a jejich analýze prostřednictvím služby Google Analytics může návštěvník webové stránky zabránit jednak změnou nastavení prohlížeče. 

V rámci služby Google Analytics využívá MiKL TRADE i související reklamní funkce poskytované Google, jako jsou přehledy zobrazení v reklamní síti Google, rozšířené reportování anonymních demografických dat (např. věk, pohlaví, zájmy) či zobrazování reklam v obsahové síti na základě zhlédnutých produktů (tzv. remarketing), vč. služby Google AdWords sloužící k personalizaci reklamy a zlepšení zacílení reklamy a tzv. remarketingu.

Personalizaci reklamy může návštěvník webových stránek MiKL TRADE vypnout či upravit prostřednictvím svého účtu Google.

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

V. Právo na přístup k osobním údajům

 

Ve vztahu k osobním údajům má zákazník zejména následující práva:

• právo svůj souhlas kdykoli odvolat;

• právo osobní údaje opravit či doplnit;

• právo požadovat omezení zpracování;

• právo vznést námitku či stížnost proti zpracování v určitých případech;

• právo požadovat přenesení údajů;

• právo na přístup k osobním údajům;

• právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech;

• právo na výmaz osobních údajů (právo být „zapomenut“) v určitých případech; a

• další práva stanovená v zákoně o ochraně osobních údajů a v obecném nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679 po nabytí jeho účinnosti.

 

1. Právo na přístup k osobním údajům

Dle čl. 15 GDPR bude mít subjekt údajů právo na přístup k osobním údajům, které zahrnuje jednak právo získat od MiKL TRADE, jednak potvrzení, zda zpracovává osobní údaje, dále informace o účelech zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, příjemcích, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, plánované době zpracování, o existenci práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování nebo vznést námitku proti tomuto zpracování, právu podat stížnost u dozorového úřadu, o veškerých dostupných informacích o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů, skutečnosti, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, o vhodných zárukách při předání údajů mimo EU, v případě, že nebudou nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob i kopii osobních údajů.

V případě opakované žádosti je MiKL TRADE oprávněn účtovat za kopii osobních údajů účtovat přiměřený poplatek. Právo na potvrzení o zpracování osobních údajů a na informace bude možné uplatnit písemně na adresu sídla společnosti MiKL TRADE.


2. Právo na opravu nepřesných údajů

Zákazník má právo na opravu nepřesných osobních údajů, které o něm MiKL TRADE zpracovává. Zákazník je povinen oznamovat MiKL TRADE změny svých osobních údajů. Zároveň je zákazník povinen poskytnout součinnost, bude-li zjištěno, že osobní údaje, které o něm MiKL TRADE zpracovává, nejsou přesné. Opravu provede bez zbytečného odkladu.


3. Právo na výmaz

Zákazník má právo na výmaz osobních údajů, které se ho týkají, pokud společnost MiKL TRADE neprokáže oprávněné důvody pro zpracování těchto osobních údajů. Dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů může zákazník kdykoli bezplatně odvolat, a to prostřednictvím zaslání emailové zprávy na adresu: info@voelklshop.cz. Odvoláním souhlasu není dotčena možnost i nadále zpracovávat osobní údaje na základě souhlasu zákazníka, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu také nemá vliv na zpracování osobních údajů, které zpracovává MiKL TRADE na jiném právním základu, než je souhlas.


4. Právo na omezení zpracování

Zákazník má do doby vyřešení podnětu právo na omezení zpracování osobních údajů, pokud bude popírat jejich přesnost, důvody jejich zpracování nebo pokud podá písemnou námitku proti jejich zpracování.


5. Právo na oznámení opravy, výmazu nebo omezení zpracování

Dle čl. 19 GDPR má zákazník právo na oznámení v případě opravy, výmazu nebo omezení zpracování osobních údajů.


6. Právo na přenositelnost osobních údajů

Dle čl. 20 GDPR má zákazník právo na přenositelnost údajů, které se ho týkají a které poskytl MiKL TRADE, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo požádat o předání těchto údajů jinému správci. V případě, že by výkonem tohoto práva mohlo dojít k nepříznivému dotčení práv a svobod třetích osob, nelze žádosti vyhovět.


7. Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů

Zákazník je oprávněn vznést písemnou námitku proti zpracování jeho osobních údajů z důvodu oprávněného zájmu společnosti MiKL TRADE. Pokud zákazník nebude souhlasit, že občas dostane nějaké obchodní sdělení, má možnost vznést námitku proti dalšímu zpracovávání jeho osobních údajů za účelem přímého marketingu.


8. Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro obchodní účely účinný od 25.5.2018 je možné kdykoliv po tomto datu odvolat. Odvolání je zapotřebí učinit výslovným, srozumitelným a určitým projevem vůle, a to na e-mailové adrese: info@voelklshop.cz


9. Právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů

Zákazník má právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

 

VI. Závěrečná ustanovení

1. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.


2. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách.


3. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.


4. V případě jakéhokoli dotazu na ochranu osobních údajů či odvolání souhlasu s dalším zpracováním osobních údajů využijte kontaktního emailu info@voelklshop.cz či písemně na naší adrese provozovny.


5. V této souvislosti je společnost MiKL TRADE oprávněna požadovat, aby zákazník za účelem prověření identity vhodným způsobem prokázali totožnost, Jde o preventivní bezpečnostní opatření zamezující přístupu neoprávněných osob k osobním údajům.